Microsoft Icons

Outlook Icon

OneNote Icon

InfoPath Icon

FrontPage Icon

Excel Icon

Word Icon

Entourage Icon

Visio Icon

Access Icon

Publisher Icon

Microsoft Word u Icon

Project Icon

Microsoft Word n Icon

Powerpoint Icon

Microsoft Office Project Icon

Microsoft Office PowerPoint Icon

Microsoft Power Point u Icon

Microsoft Office Outlook Icon

Microsoft Power Point n Icon

Microsoft Office One Note Icon

Microsoft Excel u Icon

Microsoft Office InfoPath Icon

Microsoft Excel n Icon

Microsoft Entourage u Icon

Microsoft Office Excel Icon

Microsoft Entourage n Icon

Microsoft Office Access Icon

Microsoft Office Word Icon

Word Icon

Microsoft Office Visio Icon

Visio Icon

Microsoft Office Publisher Icon

Publisher Icon

Visio Icon

Access Icon

Powerpoint Icon

Word Icon

Publisher Icon

Outlook Icon

Project Icon

Visio Icon

Onenote Icon

PowerPoint Icon

Share point Icon

Outlook Icon

Office 2013 Icon

OneNote Icon

Project Icon

Lync Icon

Office Icon

Power point Icon

Infopath Icon

Excel Icon

Lync Icon

Outlook Icon

Access Icon

InfoPath Icon

One note Icon

Excel Icon

Lync Icon