Buildings Icons

Tomb Icon

Underground Icon

Temple Icon

Sea 4 Icon

Sea 3 Icon

Sea 2 Icon

Sea Icon

Road 2 Icon

Road Icon

Plane Icon

Mouse Icon

Mount Icon

House 3 Icon

House 4 Icon

House 2 Icon

House Icon

Floppy Icon

Castle 9 Icon

Castle 8 Icon

Castle 7 Icon

Castle 6 Icon

Castle 5 Icon

Castle 4 Icon

Castle 3 Icon

Castle 2 Icon

Castle Icon

Bridge Icon

Bay Icon

Yumedono Icon

Shiriyasakitodai Icon

Otorii Icon

Shirakabe Icon

Nintokutennoryo Icon

Namakokabe Icon

Koushido Icon

Kinkakuji Icon

Kawarayane Icon

Kayabuki Icon

Japanese Historic Buildings Icon

Ishigaki Icon

IronDevil Icon

Himejijo Icon

Heianjingu Icon

Gojunoto Icon

Gasyouzukuri Icon

Unnokoushi Icon

Tokyotower Icon

Todaijidaibutuden Icon

Mushikomado Icon

Marumado Icon

Matsumotojo Icon

Magariya Icon

Kyogamisakitodai Icon

Kura Icon

Kumimono Icon

Jodojitahoto Icon

Katoumado Icon

Japanese Historic Buildings 2 Icon

IronDevil Icon

Izumotaisya Icon